Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 411

protokols Nr. 11, 28. punkts

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 19, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTI CONSTRUCTION” 2018.gada 4.jūlija tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 015 2304 002, Piekrastes ielā 19, Jūrmalā (turpmāk – būve) konstatēja, ka būve ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4079 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, būves tehniskās apsekošanas atzinumu, un ņemot vērā būves īpašnieka piekrišanu, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2011.gada 1.novembra atzinumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves Piekrastes ielā 19, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 015 2304 002) nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldei kontrolēt, lai būve Piekrastes ielā 19, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 015 2304 002) nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF