Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 412

protokols Nr. 11, 29. punkts

Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 26a, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 22.jūnijā saņemts Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3595; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekam piederošo pagrabu (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7216 002) Vasaras ielā 26a, Jūrmalā (turpmāk – būve), kas atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000070454 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai piešķirto kompetenci, 2018.gada 30.jūlija vēstulē Nr.11-02/3906 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 3.jūlija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7216 002) Vasaras ielā 26a, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7216 002) Vasaras ielā 26a, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF