Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 413

protokols Nr. 11, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu ”INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 1.augusta iesniegumu Nr.17, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 1.augustā ar Nr.1.1-37/8118, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3607, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3621 (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3607, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000092570 nostiprinātas Vārds Uzvārds (turpmāk –īpašniece). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 6010 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Medņu ielā 88A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3621, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000284511 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NV Investīcijas” (turpmāk –īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1600 m2 platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 017 3621 001.

Sabiedrība ir saņēmusi nekustamā īpašuma Medņu ielā 88A, Jūrmalā, īpašnieka valdes locekļa Normunda Vosa iesniegumu (2018.gada 3.jūlijā) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 18.jūnija darba uzdevumu – nosacījumu Nr.14-15/20 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, no zemes vienības Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, atdalīt zemes vienības daļu 1665 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Medņu ielā 88A, Jūrmalā.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 25.jūlijā saskaņots ar nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, īpašnieci.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 185.apakšpunktu un 2018.gada 20.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto un šī lēmuma pielikumā pievienoto zemes vienību Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3607, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3621, zemes ierīcības projektu, kas ietver minēto zemes vienību robežu pārkārtošanu.

2. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, ar kopējo platību 6010 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 1665 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Medņu ielā 88A, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 4345 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000092570 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jaunizveidotās zemes vienības apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 88A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 3265 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 88A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Medņu ielā 88A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 88A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF