Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 415

protokols Nr. 11, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42,
Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 2.augusta iesniegumu Nr.18, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 2.augustā ar Nr.1.1-37/8169, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 7817 un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 7808, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7346 nostiprinātas Vārds Uzvārds un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Grāvju ielā 42, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3430 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds .

Nekustamais īpašums Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1197 m2 platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 014 7817 001 un palīgceltnes, kadastra apzīmējums 1300 014 7817 002.

Nekustamais īpašums Grāvju ielā 42, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1283 m2 platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 014 7808 001 un divām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 7808 002 un 1300 014 7808 003.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (universālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2005.gada 23.februārī ar Nr. 1477, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināta notāre Sarmīte Orlovska) 2018.gada 17.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamiem īpašumiem ar mērķi veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 2.jūlija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/23 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, nemainot zemes vienību esošās platības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 26.jūlijā saskaņots ar nekustamā īpašuma Grāvju ielā 42, Jūrmalā, kopīpašniekiem.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2018.gada …augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 7817 un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 7808, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, ar kopējo platību 1197 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 5 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Grāvju ielā 42, Jūrmalā, un zemes vienības Grāvju ielā 42, Jūrmalā, ar kopējo platību 1283 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 5 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas saglabājas 1197 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Grāvju ielā 42, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas saglabājas 1283 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Grāvju ielā 42, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Grāvju ielā 42, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Grāvju ielā 42, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF