Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 416

protokols Nr. 11, 33. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 102,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 31.jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/4304, par zemes vienības Kāpu ielā 102, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1401 (turpmāk – zemes vienība) sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kāpu ielā 102, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 19 nostiprinātas Vārds Uzvārds . Nekustamais īpašums Kāpu ielā 102, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 6834 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 016 1401.

Zemes vienība pamatojoties uz Aizsargjoslas likuma 6.panta pirmo daļu atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) 21.punkts nosaka, ka zemes vienību dalīšana Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā pamatojuma tikai izstrādājot detālplānojumu.

Detālplānojums “Detālplānojums zemesgabalam Kāpu ielā 102 , Jūrmalā”, kas apstiprināts saskaņā ar Domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr.30 (protokols Nr.1, 37.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – detālplānojums), kas ietver zemes vienības sadali, izveidojot trīs patstāvīgas 2400 m2, 2217 m2 un 2217 m2 lielas zemes vienības. 2018.gada 5.jūlijā ar iepriekš minētās zemes vienības īpašnieku ir noslēgts līgums Nr.1.2-16.5.3/871 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1., 14. un 17.1.punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 21. un 247.apakšpunktiem, Domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr.30 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2018.gada 20.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 102, Jūrmalā, ar kopējo platību 6834 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2217 m2 platībā un piešķirot adresi Rūsiņa iela 3, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0185 un atdalot zemes vienības daļu 2217 m2 platībā un piešķirot adresi Rūsiņa iela 3A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0186.

2. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 102, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2400 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0184, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Kāpu ielā 102, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 19 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0184 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 102, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Rūsiņa iela 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 2217 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0185, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Rūsiņa ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Zemes vienībai Rūsiņa ielā 3, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Uzdot zemes vienības Rūsiņa ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Mainīt adresi dzīvojamās ēkas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1401 007 un funkcionāli saistītai būvei – pagrabam ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1401 008 no Kāpu iela 102, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Rūsiņa iela 3, Jūrmala.

11. Izveidot zemes vienību Rūsiņa iela 3A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2217 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0186, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

12. Noteikt, ka zemes vienībai Rūsiņa ielā 3A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

13. Zemes vienībai Rūsiņa ielā 3A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

14. Uzdot zemes vienības Rūsiņa ielā 3A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

15. Mainīt adresi būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 016 1401 004, 1300 016 1401 005 un 1300 016 1401 006 no Kāpu iela 102, Jūrmala, uz adresi Rūsiņa iela 3A, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF