Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 417

protokols Nr. 11, 34. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Olgas ielā 46, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 27.jūnija iesniegumu Nr.14, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 2.jūlijā ar Nr.1.1-37/7042, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Olgas ielā 46, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0511 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Olgas ielā 46, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 015 0511 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1518 nostiprinātas Vārds Uzvārds , Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 7371 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 015 0511.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu ar adresi Olgas iela 46, Jūrmala, kadastra numurs 1300 515 0503 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000286090 nostiprinātas Vārds Uzvārds .

Būvju īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0511 002 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 015 0511 003, 1300 015 0511 004.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds iesniegumu (2018.gada 11.jūnijā) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 22.maija darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/16 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1989 m2 un 5382 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 20.jūnijā saskaņots ar kopīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Domes Būvvaldes 2018.gada 23.jūlija Izziņu par būves neesību Nr.BIS-BV-23.1-2018-628 (1606) uz zemes vienības neatrodas šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0511 003.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.5.46.4.apakšpunktu un 2018.gada 20.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Olgas ielā 46, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0511, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Olgas ielā 46, Jūrmalā, ar kopējo platību 7371 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 5382 m2 un piešķirot adresi Olgas iela 48, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Olgas ielā 46, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1989 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0087, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Olgas ielā 46, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Olgas ielā 46, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Olgas ielā 46, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar adresi Olgas ielā 48, Jūrmalā, ar kopējo platību 5382 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0088, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Olgas ielā 48, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Olgas ielā 48, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Olgas ielā 48, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Likvidēt adresi šķūnim (kadastra apzīmējums 1300 015 0511 003) Olgas iela 46, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF