Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 419

protokols Nr. 11, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Vāveru ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 1.augusta iesniegumu Nr.11RI-03.3/17, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 1.augustā ar Nr. 1.1-37/8108, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Vāveru ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 0905 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vāveru ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 0905 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4207 nostiprinātas Vārds Uzvārds , Vārds Uzvārds , Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2293 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 005 0905, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0905 001 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0905 002.

Sabiedrība zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā un paskaidrojumu raksta 2.punktā informē, ka uz zemes vienības atrodas divas pirmās grupas vienstāva ēkas – nojume un siltumnīca (turpmāk – ēkas). Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.punkta 7.6.apakšpunktu ēku ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un tās tiks nojauktas līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieku (2018.gada 18.maija) iesniegumus ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 20.februāra darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/9 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1140 m2 un 1153 m2 lielas patstāvīgas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 30.maijā saskaņots ar visiem kopīpašniekiem.

Nekustamā īpašuma kreditors AS Luminor Banka, vienotais reģistrācijas Nr. 40003024725, 2018.gada 16.maijā, reģistrācijas Nr. 035-07/1-1/158 ir sniedzis piekrišanu zemes vienības reālai sadalei.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, “Vispārīgo būvnoteikumu” 2.18. un 10.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 12.2., 14., 18.2., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 13., 14.punktiem, 239.apakšpunktu, un 2018.gada 20.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Vāveru ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 0905, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vāveru ielā 7, Jūrmalā, ar kopējo platību 2293 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1153 m2 platībā un piešķirot adresi Vāveru iela 7A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 005 0068.

3. Noteikt, ka zemes vienības Vāveru ielā 7, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1140 m2, kadastra apzīmējums 1300 005 0067, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Vāveru ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Vāveru ielā 7, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Vāveru ielā 7, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar adresi Vāveru ielā 7A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1153 m2, kadastra apzīmējums 1300 005 0068, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Vāveru ielā 7A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Vāveru ielā 7A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Vāveru ielā 7A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF