Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 420

protokols Nr. 11, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Viestura ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 5.jūlija iesniegumu Nr.11RI-03.3/13, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 5.jūlijā ar Nr.1.1-37/7259, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Viestura ielā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8205 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Viestura ielā 40, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8205 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.542 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3153 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 8205, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8205 001 (adrese: Viestura iela 40, Jūrmala), dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8205 002 (adrese: Viestura iela 40, Jūrmala), dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8205 005 (adrese: Viestura iela 40, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu ar adresi Viestura iela 40, k-7, Jūrmala, kadastra numurs 1300 504 8201 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4241 nostiprinātas Vārds Uzvārds .

Būvju īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8205 007 (adrese: Viestura iela 40, korpuss 3, Jūrmala).

Sabiedrība ir saņēmusi būvju īpašuma īpašnieces (2018.gada 25.maijā) un zemes vienības kopīpašnieku (2018.gada 28.maijā) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 5.janvāra darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/2 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 791 m2 un 2362 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 19.martā saskaņots ar kopīpašniekiem un būvju īpašnieci.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 15.maijā saskaņots ar Valsts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi.

Nekustamā īpašuma kreditors AS Luminor Banka, vienotais reģistrācijas Nr. 40003024725, 2018.gada 30.maijā, reģistrācijas Nr. IZ/3594/2018 ir sniedzis piekrišanu zemes vienības reālai sadalei.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 12.2., 14., 18.2., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.1.20.4.apakšpunktu, 14.punktu un 2018.gada 20.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Viestura ielā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8205, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Viestura ielā 40, Jūrmalā, ar kopējo platību 3153 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2362 m2 un piešķirot adresi Viestura iela 40A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Viestura ielā 40, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 791 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 0169, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Viestura ielā 40, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Viestura ielā 40, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Viestura ielā 40, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar adresi Viestura iela 40A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2362 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 0170, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Viestura ielā 40A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Viestura ielā 40A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Viestura ielā 40A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8205 001, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Viestura ielā 40, Jūrmala, uz adresi Viestura iela 40A, Jūrmala.

12. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8205 002, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Viestura ielā 40, Jūrmala, uz adresi Viestura iela 40A, korpuss 1, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF