Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 422

protokols Nr. 11, 39. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 14.decembrī pieņēma lēmumu Nr.600 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā” (turpmāk - lēmums Nr.600) ar mērķi izvērtēt priekšlikumu zemesgabala sadalei atsevišķos zemesgabalos, maksimāli respektējot vides un dabas aizsardzības prasības, nosakot apbūves vietas, kas apbūves rezultātā mazinātu ietekmi uz vidi un meža ainavu, un ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Savrupmāju apbūves teritorijā noteiktās prasības zemesgabalu veidošanai, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Savrupmāju apbūves teritorijā prasībām.

Ņemot vērā to, ka lēmumā Nr.600 tika konstatēta redakcionāla neprecizitāte, nepieciešams tā 1.pielikumā - darba uzdevuma visā tekstā teritorijas funkcionālās zonas apzīmējumu “DzS23” aizstāt ar apzīmējumu “DzS3”, un 4.punktā svītrot vārdus “tostarp noteikumu 10.pielikumam”.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2018.gada 8.augustā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 8.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2018.gada 20.augusta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Precizēt Domes 2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.600 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā” 1.pielikumu, veicot šādus redakcionālus precizējumus, kas neskar personu tiesiskās intereses un normatīvā akta regulējumu pēc būtības:

1.1 visā tekstā teritorijas funkcionālās zonas apzīmējumu “DzS23” aizstāt ar apzīmējumu “DzS3”;

1.2. svītrot 4.punktā vārdus un skaitli “tostarp noteikumu 10.pielikumam”.

2. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, kadastra Nr.13000164901, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Noteikt, ka ar detālplānojuma šā lēmuma 2.punktā minētajam zemesgabalam paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma šā lēmuma 2.punktā minētajam zemesgabalam, publisko apspriešanu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma šā lēmuma 2.punktā minētajam zemesgabalam, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma), kā arī par precizējumiem Domes 2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.600 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā” 1.pielikumā.

6. Noteikt, ka detālplānojuma šā lēmuma 2.punktā minētajam zemesgabalam, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma šā lēmuma 2.punktā minētajam zemesgabalam, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 3.punktā noteiktajam.

8. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

9. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma šā lēmuma 2.punktā minētajam zemesgabalam, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

10. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma šā lēmuma 2.punktā minētajam zemesgabalam, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF