Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 431

protokols Nr. 11, 48. punkts

Grozījumi 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas
līgumā Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas iela 2, Jūrmala)

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Turaidas ielā 2, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 1804, kas sastāv no zemesgabala un tirdzniecības – kioska ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1804 001 un lapenes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1804 004 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2017.gada 18.jūlija lēmumu nostiprinātas SIA “X1” zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7278.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 509 003 (veikala un tualetes ēku) ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 22.aprīļa lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000457547.

Starp Jūrmalas pilsētas domi un zemesgabala īpašnieku SIA “X1” 2017.gada 21.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1871, par zemesgabala daļas 500 m2 platībā nomu, nosakot, zemes nomas maksu 6 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Maksājumi par zemesgabala faktisko lietošanu tiek veikti no 2017.gada 18.jūlija.

Zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā 3150 m2 platībā kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 98910 EUR.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.531 “Par ēkas 002 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar Akciju sabiedrību “Fēnikss”” starp Jūrmalas pilsētas domi un Akciju sabiedrību “Fēnikss” 2007.gada 9.augustā tika noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3/857 par veikala ēkas, kadastra apzīmējums 1300 009 1804 002 nomu līdz 2010.gada 7.jūnijam.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumu Nr.498 “Par būves 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar Akciju sabiedrību ”Fēnikss”” starp Jūrmalas pilsētas domi un Akciju sabiedrību “Fēnikss” 2009.gada 13.jūlijā tika noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/588 par tualetes ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1804 003 nomu līdz 2010.gada 7.jūnijam.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumu Nr.908 “Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 2 daļas nomāšanu no SIA “Santlat”” starp Jūrmalas pilsētas domi un Akciju sabiedrību “Fēnikss” 2010.gada 7.aprīlī tika noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3.2/235 par grozījumiem 2009.gada 13.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/588 nosakot, ka nomnieks sedz Jūrmalas pilsētas domei maksājumus par zemesgabala daļas 317,96 m2 platībā izmantošanu 5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumu Nr.908 “Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 2 daļas nomāšanu no SIA “Santlat”” starp Jūrmalas pilsētas domi un Akciju sabiedrību “Fēnikss” 2010.gada 7.aprīlī tika noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3/236 par grozījumiem 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857 nosakot, ka nomnieks sedz Jūrmalas pilsētas domei maksājumus par zemesgabala daļas 182,04 m2 platībā izmantošanu 5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.97 “Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā daļas nomas līguma pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Akciju sabiedrība “Fēnikss” 2015.gada 19.martā noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3/398 par grozījumiem 2009.gada 13.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/588, ar kuru puses vienojušās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 7.jūnijam vai līdz brīdim, kas iznomātājs objektu atsavina, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.97 “Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā daļas nomas līguma pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Akciju sabiedrību “Fēnikss” 2015.gada 16.martā noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3/360 par grozījumiem 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857, ar kuru puses vienojušās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 7.jūnijam, vai līdz brīdim, kad iznomātājs objektu atsavina, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestājas pirmais nosakot, ka Akciju sabiedrība “Fēnikss” sedz Jūrmalas pilsētas domei maksājumus zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam par objektam piesaistītā zemesgabala daļas 500 m2 platībā lietošanu 5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar 2017.gada 21.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “X1” noslēgtā Zemes nomas līguma 3.1. un 3.5.punktu, maksājumi par zemesgabala faktisko lietošanu 6 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā tiek veikti no 2017.gada 18.jūlija.

Ņemot vērā, ka Akciju sabiedrība “Fēnikss” faktiski lieto zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā daļu 500 m2 platībā, tai ir jāsedz Jūrmalas pilsētas domei zemes nomas maksājumus zemesgabala īpašniekam - SIA “X1”. Līdz ar to veicami grozījumi 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857, nosakot, ka Akciju sabiedrība “Fēnikss” no 2017.gada 18.jūlija sedz maksājumus par zemes nomu 6 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 12.jūnija sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-3/16), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt šādus grozījumus 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857:

1.1. Dzēst Līguma 4.1.punkta 3 rindkopu.

1.2. Izteikt Līguma 4.6.punktu šādā redakcijā:

„4.6. No 2017.gada 18.jūlija NOMNIEKS sedz Jūrmalas pilsētas domei maksājumus zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam par OBJEKTAM piesaistītā zemesgabala daļas 500 m2 platībā lietošanu 6 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 2.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF