Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 432

protokols Nr. 11, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā

Izskatot nekustamā īpašuma „Jāņupītes 1”, Jūrmalā , īpašnieka Vārds Uzvārds 2018.gada 20.jūlija iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome), lietas Nr.1.1-39/4021-I)) ar lūgumu mainīt zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā , nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), Dome konstatē:

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums „Jāņupītes 1”, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 024 1614, ar kopējo platību 50721 m2  (turpmāk – Zemes vienība).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Jaukta centra apbūves teritorijā (JC31), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir biroju ēku apbūve; tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve; savrupmāju apbūve; rindu māju apbūve; daudzdzīvokļu māju apbūve; labiekārtota publiskā ārtelpa; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; kultūras iestāžu apbūve; sporta ēku un būvju apbūve; izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; veselības aizsardzības iestāžu apbūve; sociālās aprūpes iestāžu apbūve; dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 29.punkts noteic, ja vietējais teritorijas plānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienus, vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus.

Zemes vienības īpašnieks ir ierosinājis noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Saskaņā Noteikumu Nr.496 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos.

Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.6.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu, 29.punktu, Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.5.31.sadaļu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2018.gada 20.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 024 1614, ar kopējo platību 50721 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101) uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF