Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 433

protokols Nr. 11, 50. punkts

Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums
1300 010 4003 daļas nomu

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajā teritorijā esošiem iekšzemes publiskiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 9.punktam ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem izmantošanas veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” zemesgabala daļas atrodas “Peldlīdzekļu (laivas, jahtas) piestātnes” teritorijā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.380 “Par zemes vienības “Dubulti 4003” ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un akciju sabiedrību “Latvijas Gāze” 2013.gada 6.augustā noslēgts Ūdenstilpes nomas līgums Nr.1.1-16.3/859 par ūdenstilpes daļas 1070 m2 platībā nomu līdz 2018.gada 6.augustam labiekārtošanai un pontona uzturēšanai, bez tiesībām norobežot.

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “Gaso” iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 11.janvārī, lietas Nr.1.1-37/405) par reorganizāciju un jaundibināto uzņēmumu akciju sabiedrību “Gaso” 2018.gada 5.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un akciju sabiedrību “Gaso” tika noslēgts 2013.gada 6.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.1-16.3/859 pārjaunojuma līgums Nr.1.2-16.3/264.

Atbilstoši Noteikumu 8.punktam, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” (turpmāk – Nolikums) 4.3.punktam - slēdzot jaunu nomas līgumu vai pagarinot ūdenstilpes nomas līgumu, priekšroka dodama piekrastes zemes īpašniekiem, zemesgabala nomniekam (tai skaitā tauvas joslas nomniekam), kā arī iepriekšējam ūdenstilpes nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā pildījis visus līguma nosacījumus. Līdz ar to ūdenstilpes nomas tiesību izsole netiek organizēta.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” teritorijā no Pērkona ielas līdz Valtera prospektam ūdenstilpes nomas maksa ir noteikta 0,57 EUR par 1 (vienu) kvadrātmetru gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 5.jūlijā saņemts akciju sabiedrības “Gaso” iesn iegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/7230) ar lūgumu pagarināt ūdenstilpes daļas Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4003, nomas līgumu uz pieciem gadiem.

Akciju sabiedrības “Gaso” ir labticīgi pildījusi nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, līdz ar to ir lietderīgi pagarināt minēto nomas līgumu.

Ņemot vērā to, ka Ūdenstilpes nomas līgums Nr.1.1-16.3/859 noslēgts 2013.gada 6.augustā tā redakcija neatbilst šī brīža spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nav lietderīgi veikt grozījumus minētajā līgumā, bet ir noslēdzams jauns līgums.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8. un 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” 2.7. un 4.3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” 2.punktu, akciju sabiedrības “Gaso ” iesniegumu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 17.jūlija sēdes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.8-2-3/20), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas d ome nolemj:

1. Noslēgt ar Akciju sabiedrības “Gaso” Ūdenstilpes daļas nomas līgumu, par zemes vienības Lielupe ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4003 ūdenstilpes daļas 1070 m2 platībā nomu uz 5 gadiem pontona uzturēšanai, bez tiesībām norobežot.

2. Noteikt ūdenstilpes daļas nomas maksu gadā 0,57 EUR/m2, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par ūdenstilpes daļas nomu veicami no 2018.gada 7.augusta.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Ūdenstilpes daļas nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.433

(protokols Nr.11, 50.punkts)

ŪDENSTILPES DAĻAS NOMAS LĪGUMS Nr.____________

2018.gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Iznomātājs), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu”, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība “Gaso” , reģistrācijas numurs 40203108921 , (turpmāk – Nomnieks), tās valdes priekšsēdētājas Ilzes Pētersones – Godmanes, valdes locekļa Aleksandra Koposova personā , no otras puses, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada _________ lēmumu Nr.____ “ Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu ”, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums).

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 1070 m2 platībā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. Objekta izmantošanas mērķis ir pontona uzturēšana bez tiesībām norobežot.

2. Pušu saistības

2.1. Iznomātājs apņemas:

2.1.1. nodot Nomniekam objektu ar nodošanas – pieņemšanas aktu nomas lietošanā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

2.1.2. sniegt Nomniekam atbalstu Līguma īstenošanā un ar savu rīcību vai cita nomas līguma noslēgšanu nepieļaut tādu trešās personas darbību, kas varētu kaitēt Nomniekam;

2.1.3. nodod objektu nomai tādā stāvoklī, kādā tas ir uz Līguma slēgšanas brīdi.

2.2. Nomnieks apņemas:

2.2.1. nodrošināt objekta lietošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem;

2.2.2. jebkuras darbības objektā organizēt, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus;

2.2.3. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu;

2.2.4. atļaut Iznomātāja pārstāvjiem veikt objekta pārbaudi un nodrošināt Nomnieka pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.5. netraucēt objektā veikt izpētes darbus, kas saskaņoti ar Iznomātāju;

2.2.6. kopt un uzturēt ūdenstilpes piegulošo teritoriju;

2.2.7. nodrošināt bezmaksas tauvas joslas (krastmalas) lietošanu: kājāmgājēju, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai;

2.2.8. nodrošināt brīvu pieeju pie ūdenstilpes (objekta), lai to varētu izmantot: atpūtai (t.sk. peldēšanos ūdeņos), kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, dzeramā ūdens apgādei, rekreācijai un makšķerēšanai, rūpnieciskai zvejai.

2.2.9. ievērot Jūrmalas pilsētas domes, Babītes novada un Rīgas domes apstiprinātos 2016.gada 27.decembra Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, vai analogu normatīvo aktu (Līguma 2.pielikums) un Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu, un izmantot objektu tikai Līgumā paredzētajam mērķim;

2.2.10. atbilstoši kompetencei, nodrošināt objekta uzraudzību, pārņemt no Iznomātāja un turpmāk īstenot: kārtības nodrošināšanu tauvas joslā un piegulošajā zemesgabalā, piesārņojuma noplūdes gadījumu konstatāciju ūdenstilpē, zivju bojāejas un slāpšanas novēršanas organizēšanu un ziņošanu Iznomātājam un kompetentām valsts institūcijām;

2.2.11. objektā nepieļaut trešo personu nelikumīgu darbību kā arī informēt Iznomātāju par zemes īpašnieku (lietotāju) vai citu ūdenstilpju nomnieku nelikumīgu rīcību, kas kaitē vai var kaitēt ūdenstilpes hidrobioloģiskajam stāvoklim un videi;

2.3. Nomniekam nav tiesību, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas, iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) objektu vai tā daļu.

2.4. Nomniekam aizliegts iznomātajā ūdenstilpes daļā būvēt (arī ierīkot vai uzstādīt) būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.

2.5. Nomnieks var veikt nomājamās ūdenstilpes daļas krasta stiprinājumus atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam.

2.6. Organizējot atrakcijas, publiskus pasākumus utml. aktivitātes uz ūdens, Nomnieks ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu, drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.

2.7. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka paskaidrojumus par objekta stāvokli.

2.8. Iznomātājam ir tiesības tauvas joslā vai piegulošajā zemesgabalā izvietot pašvaldības norādes, labiekārtojuma objektus.

2.9. Nomniekam ir aizliegts Objektā izvietot un publiski izmantot būvniecības stadijā esošas peldbūves, tai skaitā peldošas konstrukcijas, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas Latvijas Kuģu reģistrā vai nav.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Puses saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” vienojas noteikt Objekta nomas maksu 609,90 EUR (seši simti deviņi eiro un 90 centi) apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

3.2. Iznomātājam Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ūdenstilpes daļas nomas maksas apmēru, par to rakstveidā divus mēnešus iepriekš informējot Nomnieku, ja tiek veikti grozījumi Līguma 3.1.punktā minētajā Jūrmalas pilsētas domes lēmumā vai pieņemts cits lēmums vai normatīvie akti attiecībā uz ūdenstilpes nomas maksa apmēru, attiecīgi nosūtot koriģētu nomas maksas aprēķinu. Ja Nomnieks atsakās maksāt grozīto nomas maksu, tad Līgums zaudē spēku, sākot no trešā mēneša no šajā Līguma punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas .

3.3. Par kārtējo kalendāro gadu, objekta nomas maksa un PVN (turpmāka kopā – nomas maksājumi) tiek samaksāti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10.februārim ar pārskaitījumu Iznomātāja kontā: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, akciju sabiedrība „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22; kontā LV51PARX0002484575117.

3.4. Puses vienojas, ka Nomnieks maksājumu par ūdenstilpes daļas nomu no 2018.gada 7.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim veic 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

3.5. Maksājumu dokumentos Nomniekam jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Iznomātājs saprastu, par ko maksājums tiek veikts.

3.6. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Iznomātājs ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu nomaksāšanas.

Ja Nomniekam ir nomas maksājumu parāds, tad Nomnieka kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

3.8. Nomnieks maksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļu maksājumus.

3.9. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc iznomātāja iniciatīvas nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta inflācijas gadījumā, iepriekšējā nomas gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz esošā gada 1.janvāri, un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos. Nomas maksas pārskatīšana pēc iznomātāja iniciatīvas var notikt ne biežāk kā reizi gadā.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā pēc Pušu abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Iznomātājs nodod Nomniekam nomā objektu no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2023.gada 6.augustam.

5. Līguma grozījumi un izbeigšana

5.1. Grozīt Līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma grozījumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu Pušu parakstīti.

5.2. Līgums var tikt izbeigts pēc Nomnieka pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to Iznomātājam ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums maksāt nomas maksu līdz Līguma izbeigšanai. Nomas maksa tiek aprēķināta kalendārā gada nomas maksu dalot ar 365 dienām un reizinot ar dienu skaitu līdz Līguma izbeigšanai.

5.3. Iznomātājs Līguma darbību vienpusēji var izbeigt 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot, ja:

5.3.1. Nomnieks sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas nav sācis Līgumā paredzēto darbību, nepilda vai pārkāpj Līguma nosacījumus, izmanto objektu pretēji Līgumā noteiktajiem mērķiem, veic būvniecību vai objektu izvietošanu bez saskaņota projekta un/vai neievērojot būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasības;

5.3.2. Nomnieks vairāk par mēnesi ir aizkavējis objekta nomas maksas maksājumus un tos nesamaksā divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas no Iznomātāja;

5.3.3. saskaņā ar vides aizsardzības institūcijas atzinumu vai zinātniskajiem ieteikumiem veiktie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi, ūdenstilpes un tās piekrastes joslas hidroekoloģiskais stāvoklis dara neiespējamu Līguma turpmāku izpildi;

5.3.4. Nomnieks bojā vai posta objektu vai arī izmanto objektu mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.5. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz Nomnieka saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu saskaņā ar 5.3.punktu (izņemot 5.3.3.apakšpunktu) Nomnieks atlīdzina Iznomātājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 3 (trīs) mēnešu nomas maksājumu summas apmērā divu nedēļu laikā, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

5.5. Iznomātājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Nomnieku 6 (sešus) mēnešus iepriekš, un pieprasīt demontēt pontonu piestātnes un atbrīvot objektu, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Pontonu piestātnes tiek demontētas par Nomnieka līdzekļiem, ja objekts nepieciešams Iznomātāja funkciju veikšanai.

5.6. Objekts jānodod ar nodošanas un pieņemšanas aktu, sakārtotā stāvoklī, atbrīvotam no atkritumiem un Nomnieka piederošām lietām.

5.7. Jebkādi neaizvākti priekšmeti pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīti par pamestiem, kurus Iznomātājs ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.8. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. Atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1. Nomnieks atlīdzina Iznomātājam radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās Nomnieka vainas dēļ;

6.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

6.3. Par katru Līguma noteikuma pārkāpšanas gadījumu Iznomātājam ir tiesības piemērot Nomniekam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi) apmērā.

6.4. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam maksu par faktisko objekta lietošanu divkāršā apmērā no Līgumā noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt Nomniekam segt visa veida izdevumus, kādi Iznomātājam radīsies, ja Līguma darbībai beidzoties, Nomnieks kavē objekta nodošanu vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma saistību pienācīgas izpildes.

6.6. Pušu strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienoties, bet, ja nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.7. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas dēļ viena Puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

6.8. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus Nomnieks izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei, kā arī nodrošina, ka Nomnieka darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Nomnieks apņemas informēt Iznomātāju par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez saskaņošanas ar Iznomātāju, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur fizisko personu datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.2. Ja kāda no Pusēm maina Līgumā minētos rekvizītus, tai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse.

7.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.4. Ja Iznomātājs tiek reorganizēts vai likvidēts vai Nomniekam ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU tiesību pārņēmējam.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, Puses piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ______ lapām, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, otrs pie Nomnieka.

7.7. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

7.7.1. 1.pielikums – ūdenstilpes daļas plāns uz 1 lapas;

7.7.2. 2.pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada _________ lēmuma Nr._____ “ Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu ” noraksts uz ____ lapas/ām.

7.7.3. 3.pielikums – 2016.gada 27.decembra Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi uz 17 lapām

7.7.4. 4.pielikums – Nodošans – pieņemšanas akts uz 1 lapas

8. Pušu rekvizīti un paraksti

Iznomātājs Nomnieks
Jūrmalas pilsētas dome Akciju sabiedrība “Gaso”
Reģistrācijas numurs 90000056357 Reģistrācijas Nr.40203108921
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (I.Pētersone-Godmane)

Lejupielāde: DOC un PDF