Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 435

protokols Nr. 11, 52. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653
“Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2017.gada 5.septembra vēstuli Nr.1.1-33/3585 “Par būvju nojaukšanas plāna izstrādāšanas nepieciešamību Tūristu ielā 18A, Jūrmalā”, starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Garants-Rīga”, reģistrācijas Nr.40003135274, (turpmāk – Izpildītājs) 2017.gada 30.novembrī tika noslēgts Pakalpojumu līgums Nr.1.2-16.4.3/1698 (turpmāk – Līgums) par būvju nojaukšanas būvprojekta izstrādi objektam Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (turpmāk – Objekts).

Veicot Līgumā paredzētos darbus, Izpildītājs nosūtīja iesniegumu Akciju sabiedrībai “GASO” par tehnisko noteikumu izsniegšanu Objektam. Akciju sabiedrība “GASO” 2018.gada 22.februāra vēstulē Nr.27.6/339 informēja, ka Objekta teritoriju šķērso vidēja spiediena gāzesvadi (0,1-4 bar), kuri nodrošina dabasgāzes piegādi citiem gazificētiem objektiem. Līdz ar to ēku nojaukšana ar spridzināšanas metodi var ietekmēt vidēja spiediena gāzesvadu darbību un gāzes piegādi citiem objektiem.

Ņemot vērā esošo situāciju, lai nodrošinātu vidēja spiediena gāzesvadu nepārtrauktu ekspluatāciju, kuri šķērso Objekta teritoriju, nav pilnībā izpildāmi Domes 2016.gada 16.decembra lēmuma Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā” nosacījumi attiecībā uz spridzināšanas metodes pielietošanu, jo iepriekš norādītie apstākļi padara to par neiespējamu bīstamības dēļ.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Svītrot Lēmuma 1.punktā vārdus “ar spridzinašanas metodi”.

2. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļai organizēt šī lēmuma 1.punktā norādīto būvju nojaukšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF