Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 440

protokols Nr. 11, . punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.275 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmo izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1672, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 37,6 m2, kopīpašuma 3760/24540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 001, kopīpašuma 3760/24540 domājamām daļām no palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 002, kopīpašuma 3760/24540 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 3800 EUR, izsoles soli 380 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 6.jūlijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 17.jūlijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.3 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 7.martā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 20.jūlijā

3800

3800

3040

2610

1397,84

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 27.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 3040 EUR (cenas samazinājums par 20%), izsoles soli – 304 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.275 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmo izsoli” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1672 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.3, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 3040 EUR (trīs tūkstoši četrdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 304 EUR (trīs simti četri euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 304 EUR (trīs simti četri euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.3, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.275 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF