Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 441

protokols Nr. 11, 58. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.274 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma dzīvokļa īpašumu Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8009, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar kopējo platību 27,9 m2, kopīpašuma 2790/21980 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 002, kopīpašuma 2790/21980 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003 un 1300 021 9612 004, kopīpašuma 2790/21980 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.7), pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 4000 EUR, izsoles soli 400 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 6.jūlijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 17.jūlijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.7 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 7.martā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 20.jūlijā

4000

4000

3200

2957

1512,02

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 27.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 3200 EUR (cenas samazinājums par 20%), izsoles soli – 320 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.274 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8009 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.7), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.7, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 320 EUR (trīs simti divdesmit euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 320 EUR (trīs simti divdesmit euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.7, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.274 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF