Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 443

protokols Nr. 11, 60. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.271 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2936, sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 41,4 m2, kopīpašuma 4140/43360 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9507 001; kopīpašuma 4140/43360 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9507 004 un 1300 021 9507 006, kopīpašuma 4140/43360 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9507 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.5), pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 6550 EUR (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit euro), izsoles soli 459 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.5 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 6.jūlijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 11.jūlijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.5 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.5 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.5 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 7.martā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 20.jūlijā

6000

6550

5240

6550

2666,72

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 27.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 otrās izsoles organizēšanu un nolēma, ievērojot to, ka no potenciālo pircēju puses nebija interese par sliktā tehniskā stāvoklī esošo dzīvokļa īpašumu,  pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 5240 EUR (cenas samazinājums par 20%), izsoles soli – 367 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.271 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2936, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.5), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.5, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 5240 EUR (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 367 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 524 EUR (pieci simti divdesmit četri euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.5, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.271 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF