Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 447

protokols Nr. 11, 64. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.325 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli ” , atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar tūlītēju samaksu, pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3947, kas sastāv no dzīvokļa Nr.41 ar kopējo platību 42,6 m2 un kopīpašuma 4260/283140 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0810 (turpmāk – dzīvokļa īpašums). Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.83 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli”.

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 14.augustā notika dzīvokļa īpašuma otrā izsole, uz kuru ieradās seši izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds, nosolīja augstāko cenu 18040 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četrdesmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam trīsdesmit dienu laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 7.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1336 EUR apmērā un 2018.gada 15.augustā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 16704 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.325 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli ”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februārī pieņemtā lēmuma Nr.83 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli ” Izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/11 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 14.augustā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3947, kas sastāv no dzīvokļa Nr.41 ar kopējo platību 42,6 m2 un kopīpašuma 4260/283140 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0810 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 18040 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četrdesmit euro).

2.  Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF