Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 448

protokols Nr. 11, 65. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26,
Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.273 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk -lēmums) nolemts atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9318, kas sastāv no dzīvokļa Nr.60 ar kopējo platību 39,5 m2, kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402 001, kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402, kura kopējā platība ir 2309 m2 (turpmāk - dzīvokļa īpašums) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

D zīvokļa īpašuma pirmās izsoles sākumcena tika noteikta 17300 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti euro) un izsoles solis – 1211 EUR (viens tūkstotis divi simti vienpadsmit euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 17.jūlijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds. Izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 18511 EUR, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.punkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

Ievērojot, to, ka vienīgā izsoles dalībnieka – Vārds Uzvārds piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena palielināta par 1 (vienu) izsoles soli un noteikta 18511 EUR apmērā un Vārds Uzvārds kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 6.jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1730 EUR apmērā un 2018.gada 7.augustā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 16781 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maijā pieņemtā lēmuma Nr.273 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 2.4., 6.1., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/10 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 17.jūlijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9318, kas sastāv no dzīvokļa Nr.60 ar kopējo platību 39,5 m2, kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402 001, kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402, kura kopējā platība ir 2309 m2 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 18511 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF