Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 536.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 23.augustāNr. 449

protokols Nr. 11, 66. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā,
nodošanu pašvaldības īpašumā

Izskatot valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2018.gada 12.jūlija iesniegumu Nr.4/4-1/8387 (reģistrēts lietvedības sistēmā ar lietas Nr.1.1-25/7453), kurā sniegta informācija par nomas attiecību izbeigšanu ar SIA „Jūras Priede” par nekustamā īpašuma nomu Jūras ielā 61, Jūrmalā, un tiek lūgts sniegt rekomendācijas, kas būtu jāņem vērā ēkas turpmākās ekspluatācijas gaitā, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums Jūras ielā 61, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1805, ar kopējo platību 2983 m2;

2. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1805 001, (vasarnīca), galvenais izmantošanas veids – viena dzīvokļa mājas (kods 1110), kurai noteikts apgrūtinājums – vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti;

3. būvēm ar kadastra apzīmējumu: 1300 009 1805 008, 1300 009 1805 009 (atbalsta siena (žogs)), galvenais izmantošanas veids citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves (kods 2420);

4. būvēm ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1805 010, (Bruģēts celiņš -1), 1300 009 1805 011, (Bruģēts celiņš -2), galvenais lietošanas veids ielas, ceļi un laukumi (kods 2112);

5. inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1805 051, (gāzes vads), galvenais lietošanas veids gāzes sadales sistēmas (kods 2221).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūras ielā 61, Jūrmalā, nostiprinātas Latvijas Republikai Finanšu ministrijas personā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000002440.

Apsekojot minēto nekustamo īpašumu dabā konstatēts, ka ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1805 001 Jūras ielā 61, Jūrmalā, faktiski netiek izmantota un ir norobežota ar aizsargtīklu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC19), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir biroju ēku apbūve; labiekārtota publiskā ārtelpa; tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; kultūras iestāžu apbūve; sporta ēku un būvju apbūve; izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; veselības aizsardzības iestāžu apbūve; sociālās aprūpes iestāžu apbūve; savrupmāju apbūve; aizsardzības un drošības iestāžu apbūve. Zemes vienība atrodas Rīgas jūras līča karsta kāpu aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1805 001 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.5518; turpmāk – kultūras piemineklis), kura ekspluatācijā ievērojamas sekojošas prasības:

1. prioritāri kultūras pieminekļus izmanto zinātnes, izglītības un kultūras mērķiem, kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajā darbībā pieļaujama vienīgi tad, ja tas nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko vērtību;

2. kultūras pieminekļa teritorijā nedrīkst izvietot eksplozīvas, ugunsnedrošas, ķīmiski aktīvas un atmosfēru piesārņojošas vielas, kas var apdraudēt kultūras pieminekli;

3. ja veicot saimniecisko darbību paredzama kultūras pieminekļa pārveidošana, iesniedz nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē iesniegumu un saņem nepieciešamās atļaujas;

4. kultūras pieminekļa kopšanai, uzturēšanai un citai saimnieciskajai darbībai, kas tiek veikta, izmanto oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, nepārveido kultūras pieminekli un nesamazina pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību;

5. uz kultūras pieminekļa fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot tādus reklāmas objektus, satelītiekārtas un citas iekārtas, kas maina fasādes raksturu un ietekmē ēkas siluetu no skatu punktiem publiskajā ārtelpā.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, izvietojumu pretī kompleksam „Dzintaru koncertzāle”, to būtu iespējams izmantot kompleksa tālākai attīstībai un paplašināšanai, pamatojoties uz Jūrmalas kultūrvides attīstības plānā 2017. – 2020.gadam noteikto uzdevumu “nodrošināt dažādu mērķauditorijas segmentu vajadzībām atbilstošas profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalā”. Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2018.gada 13.augusta iesniegumā (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-34/8513) sniegtajiem priekšlikumiem, ja nekustamais īpašums tiks nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, to varētu pievienot kompleksam “Dzintaru koncertzāle”, kurā būtu iespējams īstenot šādas funkcijas: interaktīva Dzintaru koncertzāles un visas Jūrmalas mūzikas vēstures izstāde (ekspozīcija jau ir apkopota); meistarklašu studija, kurā Dzintaru koncertzālē muzicējošie mākslinieki sniedz meistarklases jaunajiem mūziķiem; skaņu ierakstu studija; kamermūzikas salons; rezidējošu un mainīgu mākslas darbu ekspozīciju zāles.

Dzintaru koncertzāles konkurētspējas stiprināšanai nacionālā un starptautiskā mērogā, lai nodrošinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, Dome lūdz izvērtēt iespēju nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Jūras ielā 61, Jūrmalā, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta piekto punktu – rūpēties par kultūras attīstību un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai).

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas piekto punktu un 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 19.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārņemt bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai šobrīd valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 1805), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2983 m2 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 1805 001, 1300 009 1805 008, 1300 009 1805 009, 1300 009 1805 010, 1300 009 1805 011, 1300 009 1805 051. Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 536.lēmumu

2. Lūgt Finanšu ministriju sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā šī lēmuma 1.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 536.lēmumu

3. Pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

3.1. organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 536.lēmumu

3.2. kopā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļu nodrošināt ēkas (kadastra apzīmējums 1300 009 1805 001) Jūras ielā 61, Jūrmalā, lietošanas veida maiņu atbilstoši Ministru kabineta rīkojumā noteiktajai pašvaldības autonomajai funkcijai.

4. Papildināts ar domes 2019.gada 26.septembra 536.lēmumu

5. Papildināts ar domes 2019.gada 26.septembra 536.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF