Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 453

protokols Nr. 13, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.584 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, kas piemērojami ar 2018.gada 1.septembri, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Papildināt ar 30.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

30.1

Darba aizsardzības speciālists

1,00

1200

1200

1.1.2. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

31.

Sagādnieks

3,00

994

2982

1.1.3. Likvidēt automobiļa vadītāja vienu amata vienību, izsakot 33.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

33.

Automobiļa vadītājs

4,00

797

3188

1.2. Lēmuma 1.-23.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 1-23.pielikums);

1.3. Lēmuma 25.-29.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 24.-28.pielikums);

1.4. Lēmuma 39.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 29.pielikums).

2. Lēmuma 1.1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 3.decembrī.

3. Lēmuma 1.2., 1.3., un 1.4.apakšpunkts piemērojams ar 2018.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi XLS


Lejupielāde: DOC un PDF