Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 521.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 27.septembrīNr. 471

protokols Nr. 13, 29. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 3.septembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/5009, par zemes vienības Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 1014 (turpmāk – zemes vienība) sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6348 nostiprinātas Valērijam Skibam. Nekustamais īpašums Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 8165 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 018 1014.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka 2018.gada 24.jūlija iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienības sadali minētajam nekustamajam īpašumiem.

Zemes vienība pamatojoties uz Aizsargjoslas likuma 6.panta pirmo daļu atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) 21.punkts nosaka, ka zemes vienību dalīšana Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā pamatojuma tikai izstrādājot detālplānojumu.

Detālplānojums “Detālplānojums zemesgabalam Mežmalas ielā 21 , Jūrmalā”, kas apstiprināts saskaņā ar Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.250 (protokols Nr.8, 40.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – detālplānojums), kas ietver zemes vienības reālo sadali, izveidojot piecas patstāvīgas 1600 m2, 1600 m2, 1639 m2, 1726 m2 un 1600 m2 lielas zemes vienības. 2018.gada 8.augustā ar iepriekš minētās zemes vienības īpašnieku ir noslēgts līgums Nr. 1.2-16.9/968 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 18.1., 19., un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 21. un 247.apakšpunktiem, Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.250 „Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2018.gada 12.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, ar kopējo platību 8165 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1600 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 9, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0039, atdalot zemes vienības daļu 1600 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 3, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0041, atdalot zemes vienības daļu 1726 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 5, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0042, atdalot zemes vienības daļu 1639 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 7, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0040. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 521.lēmumu

2. Noteikt, ka zemes vienības Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 1600 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0038, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6.  Izveidot zemes vienību Vīksnas iela 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 1600 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0041, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Vīksnas ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Zemes vienībai Vīksnas ielā 3, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Uzdot zemes vienības Vīksnas ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Izveidot zemes vienību Vīksnas iela 5, Jūrmalā, ar kopējo platību 1726 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0042, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

11. Noteikt, ka zemes vienībai Vīksnas ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

12. Zemes vienībai Vīksnas ielā 5, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

13. Uzdot zemes vienības Vīksnas ielā 5, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

14. Izveidot zemes vienību Vīksnas iela 7, Jūrmalā, ar kopējo platību 1639 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0040, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

15. Noteikt, ka zemes vienībai Vīksnas ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

16. Zemes vienībai Vīksnas ielā 7, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

17. Uzdot zemes vienības Vīksnas ielā 7, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

18. Izveidot zemes vienību Vīksnas iela 9, Jūrmalā, ar kopējo platību 1600 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0039, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

19. Noteikt, ka zemes vienībai Vīksnas ielā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

20. Zemes vienībai Vīksnas ielā 9, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

21. Uzdot zemes vienības Vīksnas ielā 9, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF