Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 503

protokols Nr. 15, 5. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7
“Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu, 12.punktu, 18.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, kurā izdarīti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam””, 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam” 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” prioritāro projekta ideju Nr.2: “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē”, rīcības virziena R2.4.2. “Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” aktivitāti Nr.80 “Lielupes kuģošanas un ūdenstūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.2. “Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr. 230 “Uzņēmējdarbības veicināšana”, Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2020.gadam rīcības virziena RV2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.13 “Uzlabot Jūrmalas ostas infrastruktūru atbilstoši ostas attīstības programmai”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam uzdevuma U1.2. “Atpūtas, rekreācijas tūrisma piedāvājuma pilnveidošana vietējiem un ārvalstu viesiem” pasākumu P.1.2.12. “Ūdens tūrisma pakalpojumu centra “Majori” izveide (Straumes ielā 1a)” , Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2018.gada 25.septembra lēmumu Nr.1.1.2-3/18 “Lēmums par precizētā projekta iesnieguma “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”(3.3.1.0/18/I/001) atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu” (turpmāk – komisijas lēmums), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 3.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.3. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.1.punktā noteiktajai summai, labuma guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 629 310,21 EUR (seši simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti desmit euro un 21 cents).”

2. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Atbalstīt prognozējamo projekta īstenošanas laiku – 14 (četrpadsmit) mēneši no Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, orientējoši no 2019.gada 1.marta līdz 2020.gada 30.aprīlim.”

3. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2 519 819,16 EUR (divi miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un 16 centi), tai skaitā:

5.1. attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 1 890 508,95 EUR (viens miljons astoņi simti deviņdesmit tūkstoši pieci simti astoņi euro un 95 centi), no tām:

5.1.1. attiecināmās izmaksas 896 630,38 EUR (astoņi simti deviņdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 38 centi), tai skaitā:

5.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 70,19% jeb 629 310,21 EUR (seši simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti desmit euro un 21 cents);

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 11,94% jeb 107 075,44 EUR (viens simts septiņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 44 centi), tai skaitā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 1,79% jeb 16 061,32 EUR (sešpadsmit tūkstoši sešdesmit viens euro un 32 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 10,15% jeb 91 014,12 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis četrpadsmit euro un 12 centi);

5.1.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas), kas ir kā neto peļņas daļa par kuru tiek samazināts ERAF apjoms un ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzēts būvniecības darbu izmaksām ēkā Straumes ielā 1a, veicot projekta darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku infrasturktūrai, ir 17,87% jeb 160 244,73 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 73 centi);

5.1.2. neattiecināmās izmaksas (projekta privātās neattiecināmās) ir 993 878,57 EUR (deviņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 57 centi), kas sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta un paredzēts elektrotīkla pieslēguma izbūvei un teritorijas labiekārtojumam, kā arī telpu izbūvei ēkas Straumes ielā 1a 2.stāvā, lai Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Jūrmalas ostas pārvalde un nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu;

5.2. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 629 310,21 EUR (seši simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti desmit euro un 21 cents).”

4. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 64 537,15 EUR (sešdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro un 15 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1.1. punktā un 5.1.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.”

5. Izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Precizētu projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai līdz 2018.gada 25.oktobrim, atbilstoši komisijas lēmuma noteiktajam, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF