Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 479.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 63.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 18.oktobrīNr. 505

protokols Nr. 15, 7. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.569 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas2018.gada 25.septembra lēmumu Nr.1.1.2-3/19 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/17/I/109) nosacījumu izpildi” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.14 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas kapitālais remonts un pārbūve”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3. pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.9 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektu “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.2.2.0/17/I/109 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - p rimārās enerģijas gada patēriņa samazināšana Jaundubultu vidusskolas ēkā, Jūrmalā par 71,89 kWh/m2, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas infrastruktūra.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.augustam (28 (divdesmit astoņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.oktobrim (18 (astoņpadsmit) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 3 1.augustam (10 (desmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 095 092,73 EUR (viens miljons deviņdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit divi euro un 73 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 63.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 479.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 084 354,39 EUR (viens miljons astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 39 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 56,58% jeb 613 490,14 EUR (seši simti trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 14 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 43,42% jeb 470 864,25 EUR (četri simti septiņdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro un 25 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (6,51% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 70 629,64 EUR (septiņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro un 64 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (36,91% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 400 234,61 EUR (četri simti tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro un 61 cents).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 10 738,34 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 34 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi: Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 479.lēmumu

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem 18 772,38 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi euro un 38 centi), atbilstoši lēmuma 5.1. un 5.2.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 36,91% jeb 6 860,98 EUR (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 98 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 56,58% jeb 10 516,68 EUR (desmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro un 68 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 6,51% jeb 1 210,76 EUR (viens tūkstotis divi simti desmit euro un 76 centi);

6.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības neattiecināmo izmaksu daļa ir 183,96 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro un 96 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.punktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.punktā minēto, ir 393 373,63 EUR (trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro un 63 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 63.lēmumu

6.3. līdzfinansējumu , lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4.punktā minēto, ir 10 554,38 EUR (desmit tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro un 38 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā, piesaistot aizņēmumu; Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 63.lēmumu

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3. punktā minēto līdzfinansējumu, jeb 56 684,53 EUR (piecdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro un 53 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 63.lēmumu

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2018.gada 1.novembrim.

9. Pieņemt zināšanai, ka, atbilstoši Vērtēšanas komisijas lēmumam, Vienošanās noteiktās kopējās projekta izmaksas ir 1 263 625,41 EUR (viens miljons divi simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro 41 centi), no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 613 490,14 EUR (seši simti trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 14 centi), valsts budžeta dotācija ir 95 738,50 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 50 centi) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 554 396,77 EUR (pieci simti piecdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un 77 centi).

10. Pamatojoties uz lēmuma 9.punktā noteikto, uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai, pēc Vienošanās noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, organizēt grozījumu veikšanu, Vienošanās iekļaujot lēmuma 5.punktā noteiktās, šī brīža faktiskās kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas.

11. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļu un Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas direktoru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 63.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 479.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF