Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 335.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 18.oktobrīNr. 506

protokols Nr. 15, 8. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas
ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2018.gada 25.septembra lēmumu Nr.1.1.2-3/20 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkask-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/17/I/110) nosacījumu izpildi” (turpmāk – Vērtēšanas komisijas lēmums), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.185 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektu “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.2.2.0/17/I/110 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - p rimārās enerģijas gada patēriņa samazināšana Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkā), Jūrmalā par 128,12 kWh/m2, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) infrastruktūra.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.augustam (28 (divdesmit astoņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.oktobrim (18 (astoņpadsmit) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 3 1.augustam (10 (desmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 167 876,54 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 54 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 335.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 154 576,87 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 87 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 50,96% jeb 78 773,39 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 39 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 49,04% jeb 75 803,48 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīs euro un 48 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (7,36% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 11 370,52 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 52 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (41,68% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 64 432,96 EUR (sešdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 96 centi);

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 13 299,67 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 67 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem 4 896,41 EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro un 41 cents), atbilstoši lēmuma 5.1. un 5.2.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts: Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 335.lēmumu

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 41,68% jeb 2 006,60 EUR (divi tūkstoši seši euro un 60 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 50,96% jeb 2 453,20 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 20 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 7,36% jeb 354,11 EUR (trīs simti piecdesmit četri euro un 11 centi).

6.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības neattiecināmo izmaksu daļa ir 82,50 EUR (astoņdesmit divi euro un 50 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.punktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.punktā minēto,  ir 62 426,36 EUR (sešdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 36 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu; Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 335.lēmumu

6.3. finansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4. punktā minēto, ir 13 217,17 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 17 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 335.lēmumu

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3.punktā minēto līdzfinansējumu, jeb 6 207,08 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņi euro un 08 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 335.lēmumu

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto , uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2018.gada 1.novembrim.

9. Pieņemt zināšanai, ka, atbilstoši Vērtēšanas komisijas lēmumam, Vienošanās noteiktās kopējās projekta izmaksas ir 147 488,09 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro 09 centi), no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 78 773,39 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 39 centi), valsts budžeta dotācija ir 9 865,36 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 36 centi) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 58 849,34 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro un 34 centi).

10. Pamatojoties uz lēmuma 9.punktā noteikto, uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai, pēc Vienošanās noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, organizēt grozījumu veikšanu, Vienošanās iekļaujot lēmuma 5.punktā noteiktās, šī brīža faktiskās kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas.

11. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 335.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF