Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 507

protokols Nr. 15, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527
“Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta
„Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu”

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumu Nr.485 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu”, Jūrmalas pilsētas domes un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk –CFLA) 2016.gada 4.februārī noslēgto vienošanos Nr. 11.1.1.0/15/TP/009, (turpmāk – Vienošanās), Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2018.gada 3.oktobrī apstiprinātajiem Vienošanās grozījumiem Nr.2 un saskaņā ar Centrālās un finanšu līguma aģentūras 2018.gada 20.septembra vēstuli (ar Jūrmalas pilsētas domes lietvedības reģistrācijas Nr. 39-2-40.2/11954), kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“ 4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 16 300,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

4.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 16 300,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), no kurām:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 13 855,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi);

4.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 2 445,00 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un 90 centi).”

2. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Projekta priekšfinansējumu līdz 28,73% jeb līdz 4 683,00 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 00 centi) apmērā no šī lēmuma 4.1.punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā.”

3. Izteikt lēmuma 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.”

4. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF