Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 508

protokols Nr. 15, 10. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.punktu, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 27.septembra vēstulē Nr.1-13/8344 “Aicinājums republikas pilsētu pašvaldībām iesniegt precizētu attīstības programmu investīciju plānus un integrētu teritoriālo investīciju projektus 9.3.1.1.pasākuma ietvaros” norādīto , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (turpmāk – Attīstības programma) šādu grozījumu:

izteikt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” 32., 56., 87., 88., 89., 121., 122., 123.punktus jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS

Pielikums pielikumam XLS


Lejupielāde: DOC un PDF