Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 509

protokols Nr. 15, 12. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2)
skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses
apmaiņai” projekta “Ja es būtu / If I were” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas un saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 2018.gada 4.septembra lēmumu Nr. 8-11.1/6018 par projekta (Nr.2018-1-TR01-KA229-059848_4) apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projektu “Ja es būtu / If I were” Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai kā partnerim sadarbībā ar vadošo partneri vidusskolu “ Anamur” (Turcijā) un projekta partneriem no Polijas, Rumānijas un Spānijas.

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolēnu un skolotāju zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru un ģeogrāfiju.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas :

3.1. Skolotāji būs iepazinušies ar projekta partnervalstu labās prakses piemēriem izglītības jomā, kurus pēc projekta īstenošanas varēs nodot citiem Jūrmalas skolu pedagogiem.

3.2. Tiks pilnveidotas zināšanas par Latvijas un Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju.

3.3. Skolotāji mācīsies iesaistīt skolēnus darbā izmantojot radošas pieejas pedagoģijā .

3.4. Tiks attīstītas un veicinātas starptautiskas sadarbības iespējas nākotnē.

3.5. Skolotāji, apgūstot jaunas metodes un gūstot jaunas idejas, iesaistīs skolēnus radošā darbībā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.novembra līdz 2020.gada 1.novembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera kopējās izmaksas 20 140,00 EUR (divdesmit tūkstoši simts četrdesmit EUR un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 20 140,00 EUR (divdesmit tūkstoši simts četrdesmit EUR un 00 centi), kas 100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 4028,00 EUR (četri tūkstoši divdesmit astoņi EUR un 00 centi) jeb līdz 20% apmēram no 5.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiks precizētas kārtējā gada pašvaldības budžetā atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas plānam, ja netiks pārsniegts šī lēmuma 5. punktā noteiktais finansējums.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai organizēt finansējuma līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar VIAA.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF