Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 510

protokols Nr. 15, 13. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības
aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības
uzlabošana” īstenošanu

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2018. gada 23.janvāra noteikumiem Nr.56 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Veselības ministrijas 2018.gada 16.aprīļa vēstuli Nr.01-10.2-01/1605 adresētu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” par plānoto tehnoloģiju iegādes saskaņošanu, kā arī Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 18.aprīļa vēstuli Nr.39-2-60/5293 adresētu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” par uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu un 2018.gada 11.oktobra vēstuli Nr.39-2-60/12739 - par projekta iesnieguma Nr.9.3.2.0/18/I/006 nosacījumu izpildi trešās kārtas ietvaros, kā arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.6. “Kvalitatīvi veselības pakalpojumi” rīcības virziena R3.6.1. “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.226 “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība”, prioritātes P1.5. “Veselības tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.5.1. “Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.19 “Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R1.5.2. “Veselības tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.20 “Veselības tūrisma infrastruktūras attīstība”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam īstermiņa apakšmērķa AM2 “Veselības tūrisma, tai skaitā veselīga dzīvesveida, produktu un pakalpojumu attīstība” uzdevuma U2.2. “Infrastruktūras attīstība veselības tūrisma attīstībai” pasākumu P.2.2.2. “Veselības tūrisma infrastruktūras uzlabošana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” (reģ.nr.40003220000) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas slēgtā projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” (turpmāk - projekts) īstenošanu.

2. Pieņemt zināšanai projektam noteikto mērķi – uzlabot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” sniegto kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”.

3. Pieņemt zināšanai ieguvumus, kas tiks gūti projekta īstenošanas rezultātā:

3.1. uzlabota endoskopijas pakalpojumu kvalitāte un pieejamība;

3.2. uzlabota rentgena pakalpojumu kvalitāte, t.sk. rentgena attēla kvalitāte, samazināta pacientam saņemtā starojuma doza, samazināts izmeklējuma laiks;

3.3. uzlabota datortomogrāfijas pakalpojumu kvalitāte, samazināta pacientam saņemtā starojuma doza, kardioloģiskiem izmeklējumiem - samazināts izmeklējuma laiks, uzlabota attēla kvalitāte;

3.4. uzlabota dzemdību nodaļas pakalpojumu kvalitāte, īpaši jaundzimušo aprūpe.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas 24 mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.

5. Pieņemts zināšanai, ka projekta kopējās izmaksas ir 1 104 723,63 EUR (viens miljons viens simts četri tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro un 63 centi) saskaņā ar 1.pielikumu ”Projekta finansējums” un 2.pielikumu “Projekta finansējuma avoti”, no tām:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 1 100 929,00 EUR (viens miljons viens simts tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 935 789,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 65 centi);

5.1.2. attiecināmais valsts budžeta finansējums ir 9% jeb 99 083,61 EUR (deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 61 centi);

5.1.3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” līdzfinansējums ir 6 % jeb 66 055,74 EUR (sešdesmit seši tūkstoši piecdesmit euro un 74 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 3 794,63 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 63 centi).

6. Atbalstīt līguma par Projekta īstenošanu noslēgšanu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, tās noteiktajā kārtībā un termiņā.

7. Pieņemts zināšanai, ka projekta ieviešanu, tai skaitā norēķinus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, tās finanšu līdzekļu ietvaros.

8. Uzdot Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai iekļaut informāciju par projekta īstenošanas gaitu ceturkšņa atskaitēs par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Investīciju plāna 2018.-2020.gadam izpildi saskaņā ar 2018.gada 22.marta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojuma Nr.1.1.-14/136 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada darba plāna apstiprināšanu” 4.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF