Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 511

protokols Nr. 15, 15. punkts

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas spēkā esošo maksas
pakalpojumu pārejas perioda noteikšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikuma Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” 43.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.260 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ņemot vērā, ka Jūrmalas Mūzikas vidusskola š.g. 3.septembrī ir uzsākusi darbu jaunajās telpās un šobrīd nav iespējams aprēķināt faktiskas ēkas izmaksas un apstiprināt jaunu maksas pakalpojumu cenrādi, lai nodrošinātu objekta efektīvu pielietojumu no mācību procesa brīvajā laikā, noteikt Jūrmalas Mūzikas vidusskolai pārejas periodu līdz 2019.gada 1.septembrim, kurā izmantot esošo maksas pakalpojumu cenrādi, kas nosaka telpu nomas maksas izcenojumus.

2. Uzdot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai līdz 2019.gada 15.jūnijam iesniegt Jūrmalas pilsētas domē aktualizētu maksas pakalpojumu pozīciju izcenojumu aprēķina projektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF