Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 514

protokols Nr. 15, 19. punkts

Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 156 “Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei” un rīcības virziena “R3.2.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 181 “Jauniešu nodarbinātības veicināšana Jūrmalas pilsētā”, noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.460) 16.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot kā sadarbības partnerim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta finansējuma saņēmēju Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk - IKVD) .

2. Noteikt projekta mērķi – mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu no 5. līdz 12. klasei vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs - Vaivaru pamatskolā, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā, Slokas pamatskolā - izglītojamie motivēti mācībām, mazinājies risks, ka izglītojamie varētu priekšlaicīgi pamest izglītības iestādi;

3.2. izglītības iestādē tiek organizētas individuālas vai grupu konsultācijas pēc izglītojamo vajadzībām atbilstoša plāna;

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no šī lēmuma 9.punktā minētā sadarbības līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2022.gada 31.decembrim.

5. Pieņemt zināšanai, ka projekta īstenotājs piešķir sadarbības partnerim finanšu līdzekļus vienu reizi mācību semestrī, t.i., pavasara semestrī – janvārī un rudens semestrī – septembrī līdz attiecīgā mēneša 5.datumam, pamatojoties uz preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai un esošās situācijas aprakstu par pēdējiem trim gadiem. Jūrmalas pilsētas domes kā projekta īstenošanas sadarbības partnera finansējumu aprēķina vienam mācību semestrim un finansējums tiek piešķirts katru mācību semestri līdz 2022.gada 31.decembrim atbilstoši izglītojamo skaitam konkrētajā periodā, ievērojot šādus periodus:

5.1. no šī lēmuma 9.punktā minētā sadarbības līgumā spēkā stāšanās dienas līdz 2018.gada 31.decembrim un no 1.janvāra līdz 31.augustam – 2018./2019.mācību gadam;

5.2. no 1.janvāra līdz 31.augustam un no 1.septembra līdz 31.decembrim – 2019./2020.; 2020./2021.; 2021./2022.mācību gadiem;

5.3. no 1.septembra līdz 31.decembrim – 2022./2023.mācību gadam.

6. Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta attiecināmās izmaksas ir 100% apmērā IKVD finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%.

7. Projekta priekšfinansējumu līdz 10% no kopējās projekta summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta.

8. Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta izmaksas katram no 5.punktā minētajiem periodiem tiek aprēķinātas atbilstoši MK noteikumos Nr.460 paredzētajām atbalstāmajām darbībām un izmaksu attiecināmības nosacījumiem, šo noteikumu 23.1.2., 25.1. un 25.2.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.

9. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar IKVD.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai un projektā iesaistītajām šādām Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm - Vaivaru pamatskolai, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai, Slokas pamatskolai atbilstoši IKVD noslēgtajam sadarbības līgumam.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF