Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 515

protokols Nr. 15, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža
ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1.apakšpunktā vārdus “Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja” ar vārdiem un pieturzīmi “Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja;”

2. Izteikt 2.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.5. Ramona Petrika – Sabiedriskās padomes priekšsēdētāja;”

3. Izteikt 2.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.6. Imants Vasmanis – Izglītības pārvaldes vadītājs;”

4. Izteikt 2.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.7. Agnese Miltiņa - Kultūras nodaļas vadītāja;”

5. Izteikt 2.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.8. Jānis Rāfelds – Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs.”

6. Papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Ja Pabalsta piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja vai kāds no 2.2.apakšpunktā minētajiem Pabalsta piešķiršanas komisijas locekļiem ir prombūtnē, tad viņa pienākumus ar balstiesībām Pabalsta piešķiršanas komisijā pilda darbinieks, kurš aizvieto attiecīgo personu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF