Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 516

protokols Nr. 15, 22. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas
veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu
centrs” debitoru parādu norakstīšanu

Saskaņā ar 2017.gada 26.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes lēmumu (protokols Nr. 44/2017-12) Aijai Stivriņai piešķirts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums un noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz starpību starp Aijas Stivriņas veikto maksājumu par pakalpojumu un pilno pakalpojumu izmaksu, jo Aijai Stivriņai nav likumisko apgādnieku. Starp Aiju Stivriņu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” 2017.gada 27.jūlijā tika noslēgts līgums Nr. 08-1/17 par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Pamatojoties uz 2017.gada 27.jūlijā noslēgto līgumu Nr. 08-1/17 Aijai Stivriņai par saņemto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bija jāveic samaksa 90% apmērā no vecuma pensijas, par ko Aijai Stivriņai par periodu no 2017.gada 27.jūlija līdz 2017.gada 31.augustam tika izrakstīti rēķini Nr. 413 par summu 36.23 EUR un Nr. 477 par summu 228.58 EUR. Samaksāts 237.90 EUR, kas nozīmē, ka periodā no 2017.gada 27.jūlija līdz 2017.gada 31.augustam ir izveidojies parāds 26.91 EUR apmērā.

Ievērojot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, Aija Stivriņa 2017.gada 27.oktobrī ir mirusi un atbilstoši Valsts datu reģistros norādītajai informācijai ir konstatēts, ka viņai nav kustamas un nekustamas mantas, mantinieku un saistību un tiesību pārņēmēju pret kuriem varētu vērst parāda piedziņu.

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.viens prim punktu, un, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izslēgt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” bilances grāmatvedības uzskaitē esošo Aijas Stivriņas, personas kods 180737-11491, parādu 26.91 EUR apmērā, kas izveidojies par periodu no 2017.gada 27.jūlija līdz 2017.gada 31.augustam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF