Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 517

protokols Nr. 15, 23. punkts

Par būves nojaukšanu Medņu ielā 20, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 1.oktobrī saņemts Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/5650; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 016 4908 001) Medņu ielā 20, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6068 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, pilnvaru, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā - dzīvojamā ēkā deklarējušas dzīvesvietu, un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 2.oktobra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves (kadastra apzīmējums 1300 016 4908 001) Medņu ielā 20, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves (kadastra apzīmējums 1300 016 4908 001) Medņu ielā 20, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF