Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 518

protokols Nr. 15, 24. punkts

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 78, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 3.septembrī saņemts nekustamā īpašuma Kāpu ielā 78, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/5028; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 016 1704 003) Kāpu ielā 78, Jūrmalā (turpmāk – būve), kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1253 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai piešķirto kompetenci, 2018.gada 21.septembra vēstulē Nr.11-02/4820 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 4.septembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves (kadastra apzīmējums 1300 016 1704 003) Kāpu ielā 78, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves (kadastra apzīmējums 1300 016 1704 003) Kāpu ielā 78, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF