Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 519

protokols Nr. 15, 25. punkts

Par būves nojaukšanu Straumes ielā 2, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 28.augustā saņemts nekustamā īpašuma Straumes ielā 2, Jūrmalā kopīpašnieku Vārds Uzvārds un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Straumes 2” iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/4875; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 009 6801 001) Straumes ielā 2, Jūrmalā (turpmāk – būve), kas atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000265278 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā deklarējušas dzīvesvietu, un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai piešķirto kompetenci, 2018.gada 21.septembra vēstulē Nr.11-02/4820 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 4.septembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves (kadastra apzīmējums 1300 009 6801 001) Straumes ielā 2, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves (kadastra apzīmējums 1300 009 6801 001) Straumes ielā 2, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF