Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 520

protokols Nr. 15, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un
Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ DELTA KOMPĀNIJA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103411129 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 24.septembra iesniegumu Nr. DKT-77-1-2018, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 26.septembrī ar Nr. 1.1-37/10017, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 3007 un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 3005, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6559 nostiprinātas Vārds Uzvārds un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1752 nostiprinātas Vārds Uzvārds .

Nekustamais īpašums Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1217 m2 platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 026 3007 001 un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 3007 002.

Nekustamais īpašums Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1215 m2 platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 026 3005 001 un trim palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 3005 002, 1300 026 3005 003 un 1300 026 3005 004.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienību īpašnieku 2018.gada 28.maija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamiem īpašumiem ar mērķi veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 3.maija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/14 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, no zemes vienības Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, atdalīt zemes vienības daļu 81 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 17.septembrī saskaņots ar nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2. punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2018.gada 10.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 3007 un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 3005, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, ar kopējo platību 1217 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 82 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1135 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6559 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jaunizveidotās zemes vienības apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1297 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF