Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 521

protokols Nr. 15, 27. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.471
„Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 27.septembra lēmumu Nr.471 “Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums) Domes Pilsētplānošanas nodaļa konstatēja, ka Lēmuma 1.punktā ir ierakstīta adrese Mežmalas iela 21A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0038, kas neatbilst Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.250 (protokols Nr.8, 40.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, apstiprināšanu” noteiktajai prasībai, ka atdalītajai zemes vienībai Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ar platību 1600 m2, ir jānosaka kadastra apzīmējums 1300 018 0038, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 018 0039 piekļūšana ir plānota no Vīksnas ielas.

Pamatojoties uz Detālplānojumā noteikto, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 18.1., 19., un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, un 2018.gada 10.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.471 „Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”, izsakot tā 1.punktu šādā redakcijā: “Apstiprināt zemes vienības Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, ar kopējo platību 8165 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1600 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 9, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0039, atdalot zemes vienības daļu 1600 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 3, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0041, atdalot zemes vienības daļu 1726 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 5, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0042, atdalot zemes vienības daļu 1639 m2 platībā un piešķirot šai zemes vienībai adresi Vīksnas iela 7, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0040.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF