Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 522

protokols Nr. 15, 28. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C,
Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Dome) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000487295. Nekustamais īpašums Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 3664 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 026 3301 (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Atbilstoši Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.284 “Par zemesgabala Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, daļas nomu” un 2016.gada 20.jūnijā noslēgtajam zemes nomas līgumam Nr.1.2-1631/827 nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8A, Jūrmalā, īpašnieks šobrīd Domei piederošā Nekustamā īpašuma - zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, daļu 176 m2 platībā nomā piekļūšanai pie savas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 001), jo tā atrodas uz zemes vienību Tirgus ielā 8A, Jūrmalā un Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, robežas.

Ņemot vērā, ka iznomātā Nekustamā īpašuma zemes vienības daļa nav nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai, Domes Pilsētplānošanas nodaļa, ievērojot Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 12.janvāra sēdē nolemto (protokols Nr.8-2-4/1), 2018.gada 27.jūnijā uzsāka zemes ierīcības projekta izstrādi Nekustamajam īpašumam. Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa nosūtīja sabiedrībai ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (Nr. 14-15/21).

Sabiedrība 2018.gada 12.septembrī (vēstule Nr. 1.1-37/9582) iesniedza Domē apstiprināšanai Nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir no zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, kuras kopējā platība ir 3664 m2 atdalīt zemes vienības daļu 180 m2 platībā, lai izveidotu zemes starpgabalu, kuru pēc atsavināšanas jāpievieno zemes vienībai Tirgus ielā 8B, Jūrmalā.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.punktu un 20.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 6.panta pirmo teikumu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., un 14. apakšpunktiem, 2016.gada 5.maija Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēdes protokolu Nr. 8-2-4/16, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.284 “Par zemesgabala Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, daļas nomu”, 2016.gada 20.jūnija Zemes nomas līgumu Nr.1.2-1631/827, 2016.gada 12.janvāra Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēdes protokolu Nr. 8-2-4/1, un 2018.gada 10.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmala, ar kopējo platību 3664 m2 sadali, izveidojot divas patstāvīgas zemes vienības saskaņā ar šajā lēmumā apstiprināto zemes ierīcības projektu, kas ietver:

1.1. zemes vienības 3484 m2 platībā izveidošanu un atdalītajai zemes vienības daļai saglabājot adresi Tirgus iela 8C, Jūrmala;

1.2. zemes vienības daļas 180 m2 platībā izveidošanu kā zemes starpgabalu ar mērķi turpmāk pievienot to nekustamajam īpašumam Tirgus ielā 8B, Jūrmalā, un piešķirot starpgabalam nosaukumu Tirgus iela 1100, Jūrmala.

2. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 3301, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības sadales ir 3484 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes starpgabala Tirgus iela 1100, Jūrmala, platība pēc zemes vienības sadales ir 180 m2, un šis zemes starpgabals pēc tā atsavināšanas turpmāk pievienojams zemes vienībai Tirgus ielā 8B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 3302, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

5. Noteikt, ka zemes vienībai Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības apbūve (kods: 0801).

6. Atcelt zemes vienībai Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000487295 III.daļas 1.iedaļas ierakstos Nr.1.2. un 1.3. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0100 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

7. Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā un sertificēta vērtētāja vērtējuma saņemšanas nodrošināt zemes stapgabala Tirgus iela 1100, Jūrmala, ar kopējo platību 180 m2, atsavināšanu, atsavināšanas noteikumos paredzot nosacījumu, kādā zemes starpgabals tiks pievienots nekustamajam īpašumam Tirgus ielā 8B, Jūrmalā.

8. Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas noslēgt vienošanos ar nekustamā īpašuma Tirgus iela 8B, Jūrmalā, īpašnieku Vārds Uzvārds par pašvaldības izdevumu atmaksu, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādi un jaunu zemes robežu plānu izgatavošanu, kā arī par izdevumu samaksu, kas saistīta ar izveidotā zemes starpgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā un grozījumu izdarīšanu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000487295.

9. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai nodrošināt zemes starpgabala Tirgus iela 1100, Jūrmala, ar kopējo platību 180 m2, apsaimniekošanu.

10. Noteikt, ka zemes starpgabala Tirgus iela 1100, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

11. Zemes starpgabala Tirgus iela 1100, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF