Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 523

protokols Nr. 15, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā,
Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.368 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.368) tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā. Ar Domes 2012.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.24 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.24) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka “pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2018.gada 26.septembrī ir reģistrēts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 1, Jūrmalā, īpašnieka pilnvarotās pārstāves iesniegums ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi Gaujas ielā 1, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.368 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF