Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 525

protokols Nr. 15, 32. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.108 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.108) tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, ir galīgā redakcija. Ar Domes 2008.gada 1.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.15) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka “pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2018.gada 13.septembrī ir reģistrēts nekustamā īpašuma Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, īpašnieka pilnvarotā pārstāvja iesniegums ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi Oļģerta ielā 8, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.108 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2008.gada 1.februāra saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8  projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF