Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 21.marta 137.lēmumu

2018.gada 18.oktobrīNr. 526

protokols Nr. 15, 34. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Oļģerta ielā 8, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.3.apakšpunktu, 96.punktu un 98.punktu, izskatot zemesgabala Oļģerta ielā 8, Jūrmalā īpašnieka Pillar 4 & 6, SIA, reģistrācijas numurs 40103210494, pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds 2018.gada 13.septembra iesniegumu par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, kadastra Nr.13000161110.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par šā lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par šā lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala detālplānojuma izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

7. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC