Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 527

protokols Nr. 15, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta
ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 17.janvāra lēmumu Nr.28 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.28) tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā ir galīgā redakcija. Ar Domes 2008.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.5) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka “pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2018.gada 21.septembrī ir reģistrēts nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2008.gada 17.janvāra lēmumuNr.28 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma un saistošo noteikumu spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma un saistošo noteikumu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF