Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 530

protokols Nr. 15, 39. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā,
5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr.543 „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu” ar mērķi izvērtēt Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves izmaiņas un ielu sarkano līniju izmaiņas, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kā arī detalizēt noteikumus zemesgabalam 4.līnijā 1A, Jūrmalā.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2018.gada 19.septembrī ir iesniegts sagatavotais lokālplānojuma projekts zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā. Ņemot vērā to, ka atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 29.marta lēmumam Nr.4-02/14, ir veikts lokālplānojuma ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, tā apspriešanu ir lietderīgi organizēt vienlaikus ar lokālplānojuma publisko apspriešanu.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par lokālplānojuma redakcijas izstrādi, kurā norādīts, ka lokālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības un saņemtos institūciju nosacījumus. Par lokālplānojumu nav saņemti fizisko un juridisko personu priekšlikumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu un 2018.gada 10.oktobra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1303, 5.līnijā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1206, un Bulduri 1304, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1304, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 30 dienas.

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma un tā vides pārskata publisko apspriešanu.

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto lokālplānojuma redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar lokālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam pēc šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, ievietojot paziņojumu par sanāksmes laiku Sistēmā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Vides pārskats PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF