Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 534

protokols Nr. 15, 43. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.381 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli ” , ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0526, kas sastāv no dzīvokļa Nr.25 ar kopējo platību 38,7 m2, kopīpašuma 3870/322060 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un kopīpašuma 3870/322060 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109, kura kopējā platība ir 4996 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums). Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.210 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli”.

Dzīvokļa īpašuma otrās izsoles sākumcena noteikta 13520 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro) un izsoles solis – 947 EUR (deviņi simti četrdesmit septiņi euro) .

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 4.septembrī notika dzīvokļa īpašuma otrā izsole, uz kuru ieradās pieci izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds , nosolīja augstāko cenu 18255 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 22.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1352 EUR apmērā un 2018.gada 6.septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 16903 EUR un līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.381 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli ”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīlī pieņemtā lēmuma Nr.210 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 4.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/14 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 4.septembrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0526, kas sastāv no dzīvokļa Nr.25 ar kopējo platību 38,7 m2, kopīpašuma 3870/322060 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un kopīpašuma 3870/322060 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109, kura kopējā platība ir 4996 m2 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 18255 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro).

2.  Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds .

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF