Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 535

protokols Nr. 15, 44. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.378 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” nolemts atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0577, kas sastāv no dzīvokļa Nr.23 ar kopējo platību 50,5 m2, kopīpašuma 5050/398960 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5013 001 un kopīpašuma 5050/398960 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5013, kura kopējā platība ir 1596 m2 (turpmāk - dzīvokļa īpašums) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

D zīvokļa īpašuma pirmās izsoles sākumcena noteikta 24500 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro) un izsoles solis – 1715 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 11.septembrī notika dzīvokļa īpašuma pirmā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds . Izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 26215 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi simti piecpadsmit euro) , kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.punkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

Ievērojot, to, ka vienīgā izsoles dalībnieka – Vārds Uzvārds piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par 1 (vienu) izsoles soli un noteikta 26215 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi simti piecpadsmit euro) , Vārds Uzvārds kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 7.septembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2450 EUR apmērā un 2018.gada 8.oktobrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 23765 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlijā pieņemtā lēmuma Nr.378 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/19 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 11.septembrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0577, kas sastāv no dzīvokļa Nr.23 ar kopējo platību 50,5 m2, kopīpašuma 5050/398960 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5013 001 un kopīpašuma 5050/398960 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5013, kura kopējā platība ir 1596 m2 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 26215 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi simti piecpadsmit euro) .

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds .

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF