Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 536

protokols Nr. 15, 45. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 23.augustā pieņēma lēmumu Nr.455 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” , atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar tūlītēju samaksu, pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7800, kas sastāv no dzīvokļa Nr.12 ar kopējo platību 37,4 m2, kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8108 002, kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 8108 004, 1300 021 8108 005, 1300 021 8108 008, 1300 021 8108 009, 1300 021 8108 010, 1300 021 8108 011, 1300 021 8108 012, kā arī kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8108 (turpmāk – dzīvokļa īpašums). Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.278 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Dzīvokļa īpašuma otrās izsoles sākumcena noteikta 4860 EUR (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro) un izsoles solis – 486 EUR (četri simti astoņdesmit seši euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 25.septembrī notika dzīvokļa īpašuma otrā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds . Izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 5832 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro) , kas ir paaugstināta par diviem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.punkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

Ievērojot, to, ka vienīgā izsoles dalībnieka – Vārds Uzvārds piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par 2 (diviem) izsoles soļiem un noteikta 5832 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro) apmērā, Vārds Uzvārds kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 17.septembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 486 EUR apmērā un 2018.gada 26.septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5346 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.455 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maijā pieņemtā lēmuma Nr.278 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli ” Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 25.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/21 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 25.septembrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7800, kas sastāv no dzīvokļa Nr.12 ar kopējo platību 37,4 m2, kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8108 002, kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 8108 004, 1300 021 8108 005, 1300 021 8108 008, 1300 021 8108 009, 1300 021 8108 010, 1300 021 8108 011, 1300 021 8108 012, kā arī kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8108 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 5832 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro) .

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds .

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF