Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 537

protokols Nr. 15, 46. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.384 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu ” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.600 Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7651, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 007 7604 003, ar kopējo platību 17,8 m2 (turpmāk - objekts), pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu - 2000 EUR apmērā, izsoles soli 200 EUR, izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR, kā arī objekta izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 4.septembrī notika objekta pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds . Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro) , kas ir paaugstināta par diviem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.punkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

Ievērojot, to, ka vienīgā izsoles dalībnieka – Vārds Uzvārds piedāvātā objekta cena ir palielināta par 2 (diviem) izsoles soļiem un noteikta 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro) apmērā , Vārds Uzvārds kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 22.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 200 EUR apmērā un 2018.gada 26.septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 2200 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt objekta izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlijā pieņemtā lēmuma Nr.384 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāžas) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu ” Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 4.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/16 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 4.septembrī notikušās neapdzīvojamās telpas Nr.600 Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7651, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 007 7604 003, ar kopējo platību 17,8 m2 , izsoles rezultātus un pārdot neapdzīvojamās telpas izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai neapdzīvojamās telpas Nr.600 Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds .

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt neapdzīvojamās telpas Nr.600 Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF