Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 538

protokols Nr. 15, 47. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 23.augustā pieņēma lēmumu Nr.446 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7803, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 20,9 m2, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512 001, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6512 002, 1300 021 6512 003 un 1300 021 6512 004, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 3150 EUR, izsoles soli 315 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR. Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus apstiprināti ar Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.279 (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 21.septembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 25.septembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 7.martā

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena

(samazinājums

10 apmērā)

Piedāvātā

trešās izsoles

sākumcena

(samazinājums

40 apmērā)

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 1.oktobrī

3500

3500

3150

2100

2935

1558,18

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 2.oktobra sēdē (protokols Nr.8.2-7/13) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 2100 EUR (cenas samazinājums par 40 , izsoles soli – 210 EUR , izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.279 “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli”, 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 2.oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/13) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7803 (turpmāk – dzīvokļa īpašums) , otro izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro);

2.2. trešās izsoles soli – 210 EUR (divi simti desmit euro) ;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR (septiņdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 210 EUR (divi simti desmit euro) .

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.279 “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF