Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 539

protokols Nr. 15, 48. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 23.augustā pieņēma lēmumu Nr.437 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo d zīvokļa īpašumu Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5371, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 38,7 m2 – viena dzīvokļa māja ar kadastra apzīmējumu 13000260908002 un ar to saistītā kopīpašuma 3870/10830 domājamā daļā no zemes ar kadastra apzīmējumu 13000260908, kura kopējā platība ir 1535 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 9600 EUR, izsoles soli 672 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 21.septembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 25.septembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Dzīvokļa īpašuma vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 31.maijā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

20 apmērā)

VZD zemes kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī zemes bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2018.gada 1.oktobrī

9600

9600

7680

4395

2677,20

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 2.oktobra sēdē (protokols Nr.8.2-7/13) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 7680 EUR (cenas samazinājums 20 apmērā), izsoles soli (7 – 538 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.437 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” , 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 2.oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/13) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 5371 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 7680 EUR (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 538 EUR (pieci simti trīsdesmit astoņi euro) ;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 768 EUR (septiņi simti sešdesmit astoņi euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.437 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” , ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF