Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 540

protokols Nr. 15, 49. punkts

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemesgabalu Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2, uz kura atrodas mežaudze 4600 m2 platībā (turpmāk - zemesgabals), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 1 768 918 EUR, pirmās izsoles soli 88 446 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 9.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 14.februārī paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.281 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma zemesgabalu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 1 415 135 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20%).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 17.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 21.augustā paredzēto zemesgabala otro izsoli. Līdz ar to atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala vērtības (EUR):

SIA “Grant Thornton

Baltic”

noteiktā tirgus

vērtība

2017.gada

15.februārī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena (20% samazinājums)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (60% samazinājums)

VZD kadastrālā

vērtība

2018.gada 1.janvārī

Bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 20.februārī

1 768 000

1 768 918*)

1 415 135

707 568

285 590

147 647,64

*)pirmās izsoles sākumcena palielināta par Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes vērtību 918EUR.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 31.augusta sēdē (protokola Nr.8.2-7/10) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un nolēma turpināt zemesgabala atsavināšanas procesu, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 707 568 EUR (samazinājums 60%), noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles soli (5% apmērā) – 35 379 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/10) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2, uz kura atrodas mežaudze 4600 m2 platībā (turpmāk - zemesgabals), otro izsoli.

2. Turpināt atsavināšanas procesu, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zemesgabalu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 707 568 EUR (septiņi simti septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro);

2.2. trešās izsoles soli – 35 379 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR (divi simti desmit euro).

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 70 756,80 EUR (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro un 80 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF